celia

Cumar - Interim Management & Advies

CUMAR is een strategisch marketing- en communicatieadviesbureau voor organisaties en bedrijven. Het bureau richt zich vooral op de cultuuromslag die nodig is om marktgericht en dus klantgericht te gaan werken. Daartoe verzorgt CUMAR onder meer presentaties, workshops en inspiratiesessies. Oprichter Celia Noordegraaf is daarnaast actief als interim manager Marketing & Communicatie. Vaak ontwikkelt zij een de communicatiestrategie bij de nieuwe organisatiestrategie en treedt zij op als kwartiermaker voor de vernieuwde communicatieafdeling. Opdrachtgevers bevinden zich in de culturele sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en andere maatschappelijke instellingen.

CUMAR is in 2006 opgericht door Celia Noordegraaf met als doel haar ervaring met strategisch marketingmanagement in te zetten voor organisaties die belang hechten aan een innovatieve organisatiecultuur.
In december 2011 werd Celia Noordegraaf uitgeroepen tot Communicatievrouw van het Jaar door Logeion, de beroepsvereniging voor Communicatie, voor ’de creatieve wijze waarop zij communicatie als verbindende kracht in de samenleving heeft weten in te zetten’.

Organisatieprofiel

CUMAR is een professionele organisatie die in staat is state-of-the-art marketingexpertise te vertalen naar organisaties en bedrijven.

Oprichter en directeur Celia Noordegraaf beschikt over adequate managementervaring om veranderingsprocessen te kunnen (bege)leiden. Door haar ervaring bij grote organisaties, afgeronde opleiding in strategisch marketingmanagement en uitgebreide netwerk beschikt zij over de competenties om bedrijven en organisaties deskundig te ondersteunen. Haar expertise ligt vooral op het gebied van de cultuuromslag naar marktgericht werken, en de veranderingsprocessen als gevolg van fusies en overnames. Door een evenwichtige combinatie van creativiteit en zakelijkheid weet CUMAR te inspireren en motiveren tot actie en realisatie van doelstellingen. De naam CUMAR is geïnspireerd op de begrippen cultuur en marketing.

Cultuur: kunst en cultuur, cultuuromslag, organisatiecultuur.

Marketing: marketing management van klantrelaties, marketingmix, marktgerichtheid. Marktgerichtheid betekent rekening houden met consument én concurrent en dat succesvol vertalen in alle interne en externe activiteiten van de organisatie. Het gaat om het management van de relaties met alle stakeholders vanuit een attitude waarbij je steeds denkt vanuit de gedachtewereld, behoeften, wensen en de gedragingen van je afnemers. Marketeers denken van buiten naar binnen. Advocaat van de duivel spelen is hun kracht in het belang van de organisatie.

Profiel > Visie

Non-profit organisaties ontvangen steeds minder overheidssubsidie en zijn genoodzaakt een groter deel van hun budget uit de markt te halen. Dit betekent voor veel organisaties een cultuuromslag.

Van oudsher zijn ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en culturele organisaties op de inhoud gericht. Kwaliteit en professionaliteit staan voorop. Kostenbewust en marktgericht opereren hoeft echter niet ten koste van de kwaliteit te gaan, maar kan ook uitnodigen tot creatieve en vaak inspirerende oplossingen. Zo zijn musea onder invloed van de ‘beleveniseconomie’ veel interactiever geworden en maken woningcorporaties met succes gebruik van de creativiteit die in de in de wijken zit bij stadsontwikkeling. Marktgerichtheid is geen taboe meer, maar wordt steeds meer een essentieel onderdeel die de kwaliteit van de dienstverlening bepaalt.

‘Wie wil je zijn ten opzichte van wie voor wie’ en hoe communiceer je dat op een geloofwaardige manier? De uitdaging is om algemene trends te vertalen naar een visie voor de eigen organisatie. Helder krijgen wat de kerncompetenties zijn en vaststellen van het ambitieniveau om op basis daarvan te komen tot een aansprekende, onderscheidende positionering op een voor de doelgroep relevante eigenschap van je merk. Culturele instellingen moeten zich heel scherp profileren om een vast publiek aan zich te binden en daarbij middelen inzetten, die dat publiek bereiken. CUMAR adviseert bij positioneringstrajecten positioneringstrajecten en merkmanagement.

Ook instellingen in de zorg ontwikkelen zich steeds meer als een merk. Cruciaal bij het in de markt zetten van een zorgmerk, is het gegeven dat de cliënt in staat moet zijn een keuze te maken voor jouw merk of een ander. Fusies en overnames maken het mogelijk om productmarktcombinaties te maken rond die vorm van dienstverlening waarbij de cliënt keuzevrijheid heeft. Een dergelijke manier van werken vraagt een andere manier van kijken naar de zorg en afstemming op de wensen van de cliënt.

Ook instellingen in de zorg ontwikkelen zich steeds meer als een merk. Cruciaal bij het in de markt zetten van een zorgmerk, is het gegeven dat de cliënt in staat moet zijn een keuze te maken voor jouw merk of een ander. Fusies en overnames maken het mogelijk om productmarktcombinaties te maken rond die vorm van dienstverlening waarbij de cliënt keuzevrijheid heeft. Een dergelijke manier van werken vraagt een andere manier van kijken naar de zorg en afstemming op de wensen van de cliënt.

In het algemeen geldt, dat stroomlijning en/of schaalvergroting wenselijk zijn om efficiency te creëren. Aan de andere kant moet het kleinschalige en innovatieve karakter behouden blijven. CUMAR opereert op het snijvlak van deze discussie en is gespecialiseerd in de marketing- en communicatie bij fusies en overnames. Interne communicatie en aandacht voor bedrijfscultuur zijn minstens zo belangrijk voor het succes van een fusie als de financieel-economische processen. CUMAR is gespecialiseerd in projecten rond de herinrichting van de communicatiefunctie na een fusie. Daarbij zijn de strategische organisatiedoelstellingen leidend en is plezier in het werk bij medewerkers doorslaggevend.

Profiel > Positionering

Positioneren speelt zich af op verschillende niveaus. Roland van Kralingen beschrijft in zijn boek ‘Superbrands’ verschillende positioneringsmodellen, waarvan onderstaand model in de projecten waar CUMAR bij betrokken was zeer handzaam is gebleken.

Bij de business positionering gaat het om de vraag waar de organisatie gaat concurreren en met welke producten of diensten. Zo zullen zorginstellingen productmarktcombinaties selecteren, die aansluiten bij hun competenties en doelgroepen.Bij de merkpositionering gaat het om de vraag welke identiteit wordt gekozen voor het product of bedrijf. Waarin verschilt het merk van zijn concurrenten? Wat is het onderscheidend vermogen? Meestal gaat het in deze fase niet om het verzinnen van iets geheel nieuws, maar om het onthullen van de bestaande corporate identity of het zoeken naar de essentie in de nieuwe combinatie.Bij de communicatiepositionering tenslotte gaat het om de profilering naar de markt. Hoe wordt de gekozen merkidenteit vertaald naar een beeldmerk, naam, campagne, etc.

Voor een doeltreffend communicatie- en marketingbeleid is het van belang dat businesspositionering, merkpositionering en communicatiepositionering een consistent geheel vormen. De drie niveaus interacteren en beïnvloeden elkaar. Zo kan de gevoelde noodzaak voor een nieuwe reclamecampagne leiden tot een herbezinning op visie en missie en een nieuwe businesspositionering tot gevolg hebben.

CUMAR is in staat op elk niveau in te steken, maar zal altijd werken vanuit het geheel.

Proces Activiteit
Business positionering
 • visie
 • missie
 • competenties
 • cultuur
Merkpositionering
 • merkidentiteit
 • merkpositionering
Communicatiepositionering
 • symboliek
 • naam
 • toon & stijl
 • communicatie
 • media
 • middelen

Profiel > Biografie

CUMAR is in november 2006 opgericht door Celia Noordegraaf met als doel haar ervaring in te zetten voor organisaties die belang hechten aan een interactieve organisatiecultuur. Vanuit CUMAR adviseert zij not-for-profit instellingen bij het opstellen en implementeren van strategische marketingplannen.

Op 1 december 2011 werd zij door de beroepsvereniging Logeion uitgeroepen tot Communicatievrouw van het Jaar 2011 voor de creatieve wijze waarop zij communicatie als verbindende factor heeft weten in te zetten. Sindsdien wordt zij regelmatig gevraagd haar ervaringen uit te dragen in workshops, lezingen of discussiepanels.

Communicatie en marketing vormen de rode draad in haar opleiding en ervaring. Celia Noordegraaf heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd in Groningen en werkte ongeveer zeven jaar als docent Expressie en Communicatie bij lerarenopleidingen basisonderwijs en drama. In haar vrije tijd zette ze met twee beeldende kunstenaars een Taaldrukwerkplaats op en organiseerde ze poëziefestivals in de provincie Friesland. Die creatieve draad loopt ook door haar werk als communicatiemanager. Dankzij haar maakt kunst deel uit van healing communicatiemix van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.

In 1989 volgde Celia de specialisatie Taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam met onder andere modulen als argumenteren en debatteren, public speaking en conversatie-analyse. Ze ging werken op een HEAO, waar ze alle ruimte kreeg om samen met haar collega’s een nieuw curriculum op te bouwen. Ze richtte een debatclub op, blies het Nationale HBO-debattoernooi nieuw leven in, organiseerde symposia, en zette een blad op voor de hogeschool. Geleidelijk aan ontwikkelde ze zich tot hoofd van het bureau Interne en Externe Contacten.

Doordat ze steeds meer interesse kreeg voor strategisch communicatiemanagement maakte ze in 1999 de overstap naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze hoofd Voorlichting en Externe Betrekkingen werd.
De kennis die ze tijdens haar masteropleiding Marketing Strategy opdeed, paste ze onder meer toe in een positioneringstraject voor de universiteit. Ontwikkelingen als internationalisering en toenemende concurrentie maakten een scherpere profilering als onderwijsinstelling noodzakelijk. Eén van de resultaten was een nieuwe geïntegreerde communicatiecampagne op basis van de kernwaarden van de universiteit. Toen de VU met hogeschool Windesheim fuseerde, was zij samen met haar collega van Windesheim verantwoordelijk voor alle communicatie rond de fusie.

Voor Hogeschool INHOLLAND, een hbo-instelling die in 2003 is ontstaan uit vier hogescholen, richtte Celia Noordegraaf onder andere de organisatie van de communicatiefunctie opnieuw in. De overgang naar een nieuw organisatiemodel en een nieuw onderwijsconcept vroeg om een nieuwe marketingcommunicatie en een actief reputatiemanagement. Eén van de middelen die daaraan hebben bijgedragen, was een door haar samen met pr-bureau Bijl ontwikkelde reputatiecampagne in de Metro.
Elke dag schreef een student of medewerker van één van de vele vestigingen van INHOLLAND over zijn ervaringen bij één van de zeer uiteenlopende opleidingen in dit populaire ochtendblad. De columns geven een representatief beeld van deze dynamische onderwijsinstelling.

Van 2007 tot 2014 ontwikkelde zij voor een groot ziekenhuis als manager Marketing, Communicatie en Customer Relations een professionele zorgmarketing tegen de achtergrond van het nieuwe zorgstelsel. Het ziekenhuis heeft in het voorjaar van 2011 een prachtig nieuw gebouw betrokken. De nieuwbouw is een belangrijke aanjager geweest voor innovatie, ook op het gebied van marketing en communicatie. Door middel van relatiemanagement, goededoelenmarketing en een pro-actief persbeleid werkte het team onder haar leiding aan het op de kaart zetten van het ziekenhuis. Een businessclub en een Stichting Vrienden van .. zijn door haar geïnitieerd. Er is een intensieve fondsenwervingscampagne gelanceerd met als doel de patiëntvriendelijkheid van het ziekenhuis te versterken door het werven van fondsen. In november 2013 is Celia Noordegraaf benoemd als amBOSCHadeur, één van de 24 amBOSCHadeurs van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, een teken van de hechte verbondenheid van het ziekenhuis met de stad.

Vanaf april 2014 werkt Celia Noordegraaf een aantal dagen per week als hoofd Communicatie voor MVO-Nederland in Utrecht. Haar opdracht is de positie van MVO-Nederland als transitieversneller op het gebied van duurzaamheid in de media te versterken, het programma Ambitie 2020 bij de verschillende stakeholders voor het voetlicht te brengen en het relatienetwerk uit te bouwen.

Daarnaast werkt Celia Noordegraaf vanuit haar eigen bedrijf CUMAR voor verschillende opdrachtgevers. Zo was zij in 2015 een jaar lang interim communicatiemanager bij het Deventer Ziekenhuis. In 2016 vervult zij dezelfde functie bij het Graafschap College, een vooraanstaande mbo-instelling in de Achterhoek. Kern van de opdracht is vaak het ontwikkelen van een nieuwe communicatiestrategie in het verlengde van een nieuwe organisatiestrategie. Daarop volgt de herinrichting van de communicatiefunctie en het implementeren van de nieuwe strategie.

Kleinere opdrachten zijn het verzorgen van een workshop over verschillende communicatiethema’s: hoe bouw ik aan een duurzaam imago, de rol van communicatie bij verandering, presenteren met impact, etc.

Profiel > Nieuws - In de media

Wetenschap en praktijk straks één?

Sinds mei zit ik in het bestuur van Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Ik heb daar de portefeuille Wetenschap & Professionalisering samen met Piet-Hein Coebergh. Mijn doel is het nieuwe Centrum voor Strategische Communicatie (CSC) en de leerstoel die daarbij hoort tot een succes te maken.

Daartoe maak ik onder meer een rondje langs bestaande en potentiële partners van de leerstoel, die wordt bekleed door Noelle Aarts. In september 2016 verscheen in het magazine C een artikel over het CSC.

B’elle: Elle in Business

Jorissa Neutelings had er genoeg van om steeds maar te horen ‘dat er geen geschikte vrouwen zijn voor topfuncties in bedrijven en organisaties’. Zij startte een blog, waarin ze wekelijks succesvolle vrouwen interviewt. Doel is deze vrouwen meer zichtbaarheid te geven én andere te inspireren. Zomer 2015 werd ik door Jorissa geïnterviewd. Een heel prettig gesprek dat begin september werd geplaatst op www.b-elle.nl. Jorissa maakte ook een mooie foto van mij.

Work.live, over anders werken en beter leven

Samen met futurist/trendwatcher Tony Bosma werd ik geïnterviewd over ontwikkelingen in maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een uitgave van Ricoh over Werken nieuwe stijl. Het boek is gratis te downloaden en te bestellen via ricoh.nl

Trends in MVO

Op de nieuwjaarsreceptie 2015 van MVO Nederland werd ook het nieuwe trendrapport van MVO Nederland gepresenteerd. Naar aanleiding van de trend Duurzaamheid verkoopt niet werd bijgaande blog gepresenteerd.

Carriere

In de rubriek Carriere besteedt Elsevier aandacht aan mijn overstap naar MVO Nederland. Elsevier

Social media

Het belang van social media als nieuwsbron neemt toe. Blogs zijn een effectief medium geworden om je boodschap te verspreiden, en in gesprek te zijn met je doelgroep. In een blog op Marketingtribune geeft Lars Walder van Bijl PR zijn visie op transparantie in de zorg. Na 1 dag is deze blog al 4250 keer gelezen. Niet gek om in deze blog als voorbeeld genoemd te worden.

MVO Nederland

De rubriek Personalia in het FD besteedde aandacht aan mijn overstap naar MVO-Nederland in Utrecht. Personalia FD 15 maart 20140001
Ook Communicatie Online besteedt aandacht aan mijn nieuwe baan.

Zij Spreekt

Nadat ik werd uitgeroepen tot Communicatievrouw van het Jaar werd ik veel gevraagd voor presentaties en workshops. Ik dacht dat dat na een jaar wel zou uitgewerkt, maar integendeel, ik word nog steeds regelmatig gevraagd. Zeker toen ik in contact kwam met Marga Miltenburg. Met haar bureau voor vrouwelijke sprekers zet zij zich onvermoeibaar in voor het zichtbaar maken van vrouwelijk talent. Ook Janneke van Heugten (Vaker In De Media) roert stevig de trom als het gaat om een gebrek aan zichtbaarheid van vrouwen in de media. Een en ander resulteerde onder andere in een spraakmakend artikel in de NRC, waarin ik ook word genoemd: Vrouwen zijn te genuanceerd voor tv. 20131203_NH_selectie_3_02 20131203_NH_selectie_3_02

AmBOSCHadeur

Eén van de hoogtepunten in mijn loopbaan is toch wel, dat ik door de stad ‘s-Hertogenbosch gevraagd werd als amBOSCHadeur. In de zeven jaar dat ik verbonden was aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, was ik het gezicht van het ziekenhuis geworden, zeiden ze. Van het begin af aan heb ik mij inderdaad ingezet voor de verbinding van het ziekenhuis met de stad, met de bewoners, de zorgpartners, de bedrijven, de culturele instellingen, …. Ik was ongelooflijk trots om de stad op die manier te mogen vertegenwoordigen, onder andere door het schrijven van blogs voor sH-online of het figureren in een special van de NRC. 20131212_NH_selectie_3_02

Ondernemen in de zorg

Ter gelegenheid van het jaarlijkse congres Vrouwelijke leiders in de zorg verscheen een interessant magazine ‘Ik ben aan zet’. Voor het magazine werd ik geïnterviewd over ondernemen in de zorg. Daarbij heb ik verteld over Health2Business, de businessclub van het Jeroen Bosch Ziekenhuis waar zorgmanagers, medische specialisten en ondernemers elkaar ontmoeten om van elkaar te leren en te werken aan vernieuwing. Vrouwelijke leiders in de zorg,14-11-2013

MVO in de Zorg

In december 2011 heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis als één van de eerste zorginstellingen het Manifest voor een gezonde toekomst in de zorgondertekend. Als koploper mocht ik namens het ziekenhuis op de nieuwjaarsreceptie van MVO Nederland eind januari 2013 een presentatie houden.  MVO in de zorg, januari 20130001

Dokter op Dinsdag

Als woordvoerder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis had ik een heel goede band met de lokale media. Tussen het Brabants Dagblad en onze afdeling was een zeer goede verstandhouding. Wij hadden een gemeenschappelijk belang: de lezer is erg geïnteresseerd in nieuws over gezondheid en ziekte en onze patiënten zijn gebaat bij goede voorlichting over nieuwe behandelingen en hoe zij zo gezond mogelijk kunnen leven. Uit die goede samenwerking is Dokter op Dinsdag geboren. In de week voor de lezing staat er een interview met de dokter in de krant en de dag daarna een verslag. Het ziekenhuis organiseert de lezing, die elke keer volle zalen trekt. Dokter op Dinsdag, oktober 2011 Brabants Dagblad0001

Opening Jeroen Bosch Ziekenhuis met prins Willem-Alexander

Voorafgaande aan de opening van het nieuwe ziekenhuis op 24 juni 2011, wilde het Stadsblad daar graag een artikel aan wijden. Als organisator en woordvoerder moest ik bij dat artikel op de foto. Ik vond dat niet zo passend. Het ging immers niet om mij? Op de negende verdieping van het H-gebouw (het voormalige Willem-Alexander Ziekenhuis) bewaarden wij de foto van prins Willem-Alexander op zijn fietsje. Deze manshoge foto had altijd in de hal van het oude ziekenhuis gehangen en was door zijn moeder prinses Beatrix onthuld bij de opening van het Willem-Alexander in 1974.
Het was nog een heel gedoe om met die foto op het voorplein te komen, maar het resultaat was de moeite waard. De foto viel op en daar ging het om. Nu hangt de foto in de Willem-Alexander Zaal, samen met een foto van zijn moeder tijdens de opening in 1974 plus een foto van hemzelf tijdens de opening in 2011. Opening JBZ, Stadsblad 22 juni 20110001

Kunst in het ziekenhuis

Het Stadsblad besteedde elke week aandacht aan één van de tien projecten van de Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Als trekker van het kunstproject was ik in februari 2011 aan de beurt. Als gevolg van dat artikel kwam ik in contact met de Stichting Vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch. Daaruit vloeide een samenwerking voort, die leidde tot de serie concerten in de kapel elke derde zondagmiddag van de maand om 15.00 uur. Kunst in het ziekenhuis, 11 februari 20110001

Projecten

Overzicht diverse projecten

 • herpositionering van een universiteit en opnieuw inrichten communicatieafdeling
 • businessplan nieuwe dienst Marketing & Communicatie bij een hogeschool
 • ontwikkeling en uitvoering reputatiecampagne na reputatieschade
 • strategisch marketingplan voor de opera in Noord-Nederland
 • communicatietraject nieuwbouw ziekenhuis, verhuizing en opening in Zuid-Nederland
 • ontwikkeling marketingcommunicatiestrategie en advies inrichting communicatieafdeling in lijn met nieuwe zorgvisie topklinisch ziekenhuis in Oost-Nederland
 • herinrichting communicatiefunctie mbo-instelling en kwartiermaker nieuwe afdeling
 • inspiratiesessies bij o.a. scholengroep, woningcorporaties, ziekenhuizen
 • coaching communicatieprofessionals
 • workshop reputatiemanagement en profilering voor bestuurders mb0
 • masterclasses Marketing in het onderwijs, marketing in de zorg
 • workshop Communicatie en verandering bij een grootbank

Lopende projecten

 • reputatieprogramma farmaceutisch bedrijf
 • uitbouwen Centrum Strategische Communicatie/Leerstoel Logeion
 • ondersteunen ontwikkeling communicatiestrategie- en plan bij woningcorporatie

niks

Diensten

CUMAR heeft een brede ervaring met het opnieuw inrichten van de communicatiefunctie in lijn met de strategische doelstellingen. Vanuit de strategische opgave bouwt zij een team dat bijdraagt aan de realisatie van die doelstellingen en vervolgens zonder haar verder kan. CUMAR weet te inspireren, te motiveren en te transformeren.

Vanuit haar ruime ervaring als leidinggevende kan Celia Noordegraaf adviseren en coachen bij verschillende marketing- en communicatievraagstukken.  Met haar creatieve geest is zij in staat organisaties op ideeën te brengen bij het ontwikkelen van een nieuwe koers. Regelmatig wordt zij gevraagd voor inspiratiesessies over thema’s als positionering, de rol van communicatie bij verandering, bouwen aan organisatieidentiteit en leiderschap.

Opdrachtgevers zijn meestal maatschappelijke organisaties. Rode draad is vaak de cultuuromslag naar het vergroten van de markt- en klantgerichtheid van de organisatie. In overleg met de opdrachtgever wordt de vorm van het advies gekozen: interim management, coaching, inspiratiesessie, workshop, beleidsplan, projectmanagement, afhankelijk van de opdracht en de vraag.

CUMAR biedt daarom de volgende diensten aan:

 • interim management
 • strategisch communicatie-advies
 • coaching
 • ontwikkeling en implementatie marketing- en communicatieplan
 • projectbegeleiding
 • inspiratiesessie(s)/workshops

CUMAR werkt bij sommige opdrachten samen met andere bureaus in haar netwerk.
Haar samenwerkingspartners zijn o.a.

 • GKSV, Amsterdam
 • ZijSpreekt, sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen op congressen en in de media

Contact

Celia Noordegraaf is ook op twitter te vinden.
Volg Celia Noordegraaf via www.twitter.com/Celianoor
Wilt u reageren op deze website of meer informatie inwinnen, neem contact op via email of mobiel.
U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Celia Noordegraaf
Kastanjelaan 50
1214 LJ Hilversum
KvK: 321194460000

T: 035 6242867
 M: 06 215 17 956
 E: info@cumar.nl